آدرس شرکت

تهران - شهرک قدس - بلوار شهید دادمان - خیابان شهید تنگستانی - کوچه میلاد 2 - پلاک 16 - طبقه اول - کدپستی : 1468645193

تلفن : 86195243-021           تلفن : 86195287-021

خوزستان - بندر پتروشیمی ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی - سایت 5

تلفن : 52175642 - 061    فاکس : 52175641 - 061

بوشهر - بندر عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - بندر پتروشیمی پارس - کدپستی : 75118113612

تلفن : 42579604 - 021 تلفکس : 07737322180


تهران - شهرک قدس - بلوار شهید دادمان - خیابان شهید تنگستانی - کوچه میلاد 2 - پلاک 16 - طبقه اول - کدپستی : 1468645193
 تلفن : 86195243 - 021             تلفن : 86195287 - 021

 خوزستان - بندر پتروشیمی ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی - سایت 5
 تلفن : 52175642 - 061              فاکس : 52175641 - 061

 بوشهر - بندر عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - بندر پتروشیمی پارس - کدپستی : 75118113612
 تلفن : 42579604-021           تلفکس : 0773732218